1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Medzinárodné právo
  4. Medzinárodné humanitárne právo

Medzinárodné humanitárne právo

Jednou z dlhodobých priorít Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného práva je podpora a úplná implementácia medzinárodného humanitárneho práva.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bol v roku 2001 zriadený Výbor pre medzinárodné humanitárne právo ako stály medzirezortný poradný orgán ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Medzi úlohy výboru patrí analýza implementácie medzinárodného humanitárneho práva do právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho aplikácie príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.

Na základe výsledkov tejto analýzy výbor odporúča príslušným orgánom Slovenskej republiky návrhy na prijatie legislatívnych a iných opatrení s cieľom zabezpečiť riadne plnenie záväzkov Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. Výbor taktiež navrhuje ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predložiť príslušným orgánom a vláde Slovenskej republiky návrhy na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. V oblasti spolupráce výbor spolupracuje s národnými komisiami pre medzinárodné humanitárne právo zriadenými v iných štátoch a s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou, najmä Medzinárodným výborom Červeného kríža.

Štatút Výboru pre medzinárodné humanitárne právo
PDF 223.3 kB, 18.10.2022, 2964 stiahnutí
Stiahnuť

Zoznam členov Výboru pre medzinárodne humanitárne právo

Aktualizované 11.01.2023
Publikované 18.10.2022

JUDr. Peter Klanduch, PhD., LL.M.
predseda
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
peter.klanduch@mzv.sk


JUDr. Daniel Bednár, PhD.
podpredseda
Ministerstvo obrany SR
daniel.bednar@mod.gov.sk


Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová
tajomníčka
Slovenský Červený kríž
zuzana.rosiarova@redcross.sk


Mgr. Zuzana Tvrdá
členka
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
zuzana.tvrda@minedu.sk


Mgr. Jana Váleková
členka
Ministerstvo zdravotníctva SR
jana.valekova@health.gov.sk


JUDr. Marek Prítyi
člen
Ministerstvo spravodlivosti SR 


Mgr. Martina Vavreková
členka
Kancelária verejného ochranu práv
vavrekova@vop.gov.sk


JUDr. Katarína Nádaždyová
členka
Ministerstvo kultúry SR
katarina.nadazdyova@culture.gov.sk


Mgr. Marek Opatík
člen
Ministerstvo životného prostredia SR


JUDr. Katarína Hegyi Almásiová
členka
Ministerstvo vnútra SR
katarina.almasiova@minv.sk


mjr. JUDr. Michal Varga
člen
Ozbrojené sily SR
michal.varga@mil.sk