1. Domov
 2. Ministerstvo
 3. Kariéra v diplomacii
 4. Krátkodobé študentské stáže

Krátkodobé študentské stáže


Obsah na tejto stránke

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia (v Bratislave) a zároveň zastupiteľských úradov (v jednotlivých krajinách v zahraničí).

   

  Vysoké školy

  Študent spravidla magisterského štúdia a inžinierskeho štúdia môže žiadať o absolvovanie stáže prostredníctvom svojej vysokej školy, s ktorou má ministerstvo uzavretú dohodu o vzájomnej spolupráci a vykonávacie protokoly:

  • Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  • Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave

  • Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnave

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

  • Filozofická fakulta univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  • Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 

  • Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

  • Katedra politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

  • Fakulta sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  • Paneurópska vysoká škola Fakulta práva v Bratislave

  • Právnická fakulta, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  • University College Prague - Vysoká škola medzinárodných vztahu a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. organizačná zložka Tower 115-Pribinova 25811 09 Bratislava

  • Od 1.11.2023 aj Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave 

   

  Podmienky stáže

  • ukončený I. stupeň VŠ vzdelania
  • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2
  • používanie MS Office na užívateľskej úrovni
  • stážou nevzniká pracovno-právny vzťah a nevzniká pri nej nárok na mzdu
  • stážou nevzniká nárok na sociálne a zdravotné poistenie
  • náklady spojené so stážou (doprava, pobyt, strava a pod.) si stážista hradí sám
  • o stáž v zahraničí žiada študent mailom priamo veľvyslanectvo Slovenskej republiky (pripája k nej aj požadované dokumenty)
  • požadované dokumenty k stáži na ministerstve zasiela študent VŠ na adresu: staze@mzv.sk

   

  Zoznam dokladov k žiadosti o stáž

  • životopis,
  • vyplnený osobný dotazník,
  • motivačný list,
  • potvrdenie o štúdiu na vysokej škole,
  • potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka.

  Požadované doklady sa zasielajú len v elektronickej forme.

   

  Kontakt

  Informácie k stážam je možné získať na mailovej adrese staze@mzv.sk a mailových adresách zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.

   

  Externí žiadatelia

  O výkon stáže sa môžu uchádzať i externí žiadatelia, pokiaľ spĺňajú uvedené predpoklady.

   

  Tlačivo

  Osobný dotazník
  Word 15.3 kB, 9.9.2022, 24023 stiahnutí
  Stiahnuť

  Aktuálne ponuky stáží

  Študentské stáže na Stálej misii SR pri OECD v Paríži

  Stála misia ponúka záujemcom, najmä slovenským študentom vo Francúzsku, možnosť prihlásiť sa na stáž na stálej misii.

  Termín nástupu a dĺžka stáže budú určené na základe dohody a po jej schválení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Minimálna dĺžka stáže je jeden mesiac, stála misia však odporúča jej trvanie 3-6 mesiacov.

   

   Stáž  je štandardne zameraná najmä na:

  • sledovanie základných politík OECD a ich spracovávanie,
  • účasť na zasadnutiach a odborných podujatiach OECD, spracovávanie informácií z nich,
  • pomoc pri príprave a organizácii podujatí na diplomatickej a politickej úrovni organizované Stálou misiou, ich organizačné a protokolárne zabezpečenie,
  • sociálne médiá, príprava mediálnych výstupov Stálej misie,
  • spolupráca na kultúrnych podujatiach organizovaných Stálou misiou.

   

  Cieľom stáže je sprostredkovať:

  • praktickú skúsenosť s fungovaním zahraničnej služby, so zameraním na multilaterálnu ekonomickú diplomaciu,
  • získanie zručností v oblasti analytickej práce OECD,
  • nadobudnutie vedomostí zo sektorových politík a odbornej práce tímu Stálej misie pozostávajúcej zo zástupcov rôznych ministerstiev vlády SR.

  Stála misia ani ministerstvo neposkytujú za vykonanú stáž finančnú odmenu ani nezabezpečujú ubytovanie. 

   

  Čo by mal uchádzač spĺňať:

  • na stáž môžu nastúpiť študenti (občania SR) študujúci na Slovensku, vo Francúzsku, prípadne v inej krajine EÚ (v prípade Erasmu),  
  • dobrá znalosť aspoň jedného z dvoch oficiálnych jazykov OECD (anglického alebo francúzskeho jazyka), pričom znalosť francúzštiny nie je podmienkou, ale je vítaná, 
  • dobrá orientácia v aktuálnej politickej a ekonomickej situácii,
  • flexibilita, dynamickosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť a tímový duch.  

   

  V prípade záujmu prosíme o zaslanie životopisu (v štruktúrovanej forme) a motivačného listu na adresu oecd.paris@mzv.sk (do predmetu správy prosíme uviesť „Študentská stáž“). Stála misia uskutočňuje predvýber uchádzačov, ktorí budú následne individuálne vyzvaní na doloženie ďalších potrebných dokumentov (potvrdenie o štúdiu, príp. potvrdenie jazykových znalostí atď.) pre ministerstvo.

  Ďalšie informácie k stážam. ​​​​​​​