Štipendium Martina Filka


Aktualizované 11.04.2024

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie ŠTIPENDIA MARTINA FILKA na akademický rok 2024/2025, vyhlásená Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe podľa § 36 ods. 3 písm. d) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

 

V rámci Štipendia Martina Filka je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole, pričom ako protihodnotu sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky v štátnej správe.

 

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa uskutočňovaného dennou formou štúdia (§ 53 a § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v podporovaných študijných oblastiach.

(Vysoké školy sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2023 alebo do 200. miesta vrátane, v rebríčku RePEc.)

 

Termín podania žiadosti je 9. máj 2024.

Podrobné informácie o podmienkach Štipendia Martina Filka