Dlhodobý pobyt cudzinca

Aktualizované 07.02.2023
Publikované 31.05.2022

Podmienky pobytu na území Slovenskej republiky

Podmienky vstupu a pobytu cudzinca upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (gestor Ministerstvo vnútra SR).   

 

Prechodný pobyt:

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny:

a) na účel podnikania (§ 22),

b) na účel zamestnania (§ 23),

c) na účel štúdia (§ 24),

d) na účel osobitnej činnosti (§ 25),

e) na účel výskumu a vývoja (§ 26),

f) na účel zlúčenia rodiny (§ 27),

g) na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (§ 28),

h) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (§ 29),

i) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (§ 30).

Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie.

Povolenie na prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť na čas potrebný na dosiahnutie účelu deklarovaného žiadateľom, na účely: podnikanie (na obdobie najviac na 3 roky), zamestnanie (najviac na 5 rokov), štúdium (najviac na 6 rokov), osobitná činnosť (najviac na 2 roky), výskum a vývoj (najviac na 2 roky), zlúčenie rodiny (najviac na 5 rokov), alebo plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (najviac na 5 rokov); priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí (na 5 rokov), priznanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (najviac na 5 rokov), pobytom na základe modrej karty Európskej únie (najviac na 4 roky).

 

Trvalý pobyt:

Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak. Trvalý pobyt je:

a) trvalý pobyt na päť rokov, 

b) trvalý pobyt na neobmedzený čas, 

c) pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie. 

 

Podávanie žiadostí o pobyt

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak: 

 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia 
 • na pobyt,
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného [§ 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2],
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza (§ 15); 
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo 
 • ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne 

v zahraničí na zastupiteľskom úrade. Žiadosť o udelenie trvalého pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak 

 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt,
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného (§ 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2),
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza (§ 15); 
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskej republiky a iným členským štátom,
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo 
 • ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Žiadosť o udelenie národného víza (podľa § 15), v súvislosti s podaním žiadosti o povolenie pobytu na oddelení cudzineckej polície v Slovenskej republike, si štátny príslušník tretej krajiny môže podať na teritoriálne príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, podľa krajiny vydania cestovného dokladu, alebo ak v danej krajine má povolený pobyt. Žiadateľ o národné vízum k žiadosti predkladá k zdôvodneniu podania žiadosti kompletnú dokumentáciu, podľa jednotlivých účelov pobytu (zoznam dokladov nižšie), ktorú plánuje predložiť pri podaní žiadosti  pre udelenie pobytu na teritoriálne príslušnom oddelení cudzineckej polície v SR.

Žiadosť o udelenie pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive (vzor formulára nižšie). Pri podaní žiadosti o udelenie pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie pobytu ustanovené týmto zákonom, inak zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie pobytu neprijme. Ak zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu na päť rokov neprijme, poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie pobytu doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal vykoná so žiadateľom o udelenie pobytu osobný pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.

Správne poplatky za podanie žiadosti vo veci udelenie povolenia k pobytu sú uvedené v čl. II bod 2 v sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa položka 24.

 

Obnovenie prechodného pobytu a podanie žiadosti na trvalý pobyt na neobmedzený čas

Na základe zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19 Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa v čase krízovej situácie zdržiava mimo územia SR, môže podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade. Formulár žiadosti a zoznam dokladov je uvedený nižšie.

Formulár žiadosti o udelenie povolenia na pobyt (slovenská/anglická verzia) 03/05/2019
PDF 230.1 kB, 4.6.2020, 8707 stiahnutí
Stiahnuť
Formulár žiadosti o udelenie povolenia na pobyt (slovenská/španielska verzia) 03/05/2019
PDF 306.5 kB, 4.6.2020, 1715 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam dokladov k pobytom 19/05/2022
Word 52.8 kB, 19.5.2022, 7501 stiahnutí
Stiahnuť
Formulár žiadosti o obnovenie prechodného pobytu alebo udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas 28/05/2020
PDF 206.4 kB, 4.6.2020, 2101 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam dokladov k prijatiu žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa účelu 09/09/2020
Word 73.5 kB, 9.9.2020, 1535 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam dokladov k prijatiu žiadosti o trvalý pobytu na neobmedzený čas 28/05/2020
Word 37.0 kB, 4.6.2020, 2118 stiahnutí
Stiahnuť