1. Domov
  2. Služby
  3. Osvedčovanie dokladov
  4. Doklad vydaný v cudzine na použitie v SR

Doklad vydaný v cudzine na použitie v SR

Aktualizované 27.09.2022
Publikované 20.06.2022

Listiny vydávané súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré sú platné v krajine vydania ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Výnimky ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná (zákon č. 97/1963 Zb. medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a v znení noviel, § 52).

Cudzozemské listiny určené na použitie na území Slovenskej republiky podliehajú: 

 

1. Apostilácii

Ak krajina, ktorá listinu vydala, pristúpila k Haagskemu dohovoru, kompetentný úrad osvedčí listinu pečiatkou apostil. Takto overený doklad sa ďalej neosvedčuje. Predloží sa na preklad súdnemu prekladateľovi do slovenského jazyka a je pripravený na predloženie slovenským úradom.

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961

 

2. Legalizácii/superlegalizácii

Ak krajina, ktorá listinu vydala, nie je členským štátom Haagskeho dohovoru, listiny na použitie v SR podliehajú legalizácii (na ministerstve zahraničných vecí vydávajúceho štátu) a následnej superlegalizácii na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v štáte pôsobnosti, príp. podľa akreditácie.

Dôležité upozornenie

O vyššie overenie listín, vystavených diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi veľvyslanectiev štátov akreditovaných v/ pre SR na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je možné požiadať len ak boli vydané v súlade so znením zákona č. 8/2018 Z. z. o zahraničnej službe, podľa §14f, ods. 1, písm. d).
 
V súlade so znením zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku musia byť listiny preložené do slovenského jazyka.