Stredoeurópska iniciatíva

Obsah
  Aktualizované 17.06.2022
  Publikované 17.06.2022

  Stredoeurópska iniciatíva v skratke

  Stredoeurópska iniciatíva  vznikla 11. novembra 1989 ako medzivládne fórum pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi jej členskými krajinami. Hlavným cieľom SEI bola pomoc krajinám strednej a východnej Európy v ich procese približovania k EÚ. Po rozšírení o krajiny juhovýchodnej a východnej Európy a po rozšírení EÚ v roku 2004 sa začala SEI prioritne orientovať na krajiny západného Balkánu a východnej Európy.

  Členmi SEI je 17 štátov: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Taliansko a Ukrajina.

  Základná štruktúra Stredoeurópskej iniciatívy je tvorená tromi dimenziami: vládnou, ekonomickou a parlamentnou. Na vládnej úrovni sú najvyššou formou každoročné summity predsedov vlád a schôdzky ministrov zahraničných vecí organizované predsedníckou krajinou. Výkonnou zložkou vládnej dimenzie sú stretnutia Výboru národných koordinátorov. Na parlamentnej úrovni sa stretávajú zástupcovia národných parlamentov.

  Generálnym tajomníkom Výkonného sekretariátu Stredoeurópskej iniciatívy je od januára 2019 bývalý taliansky senátor Roberto Antonione. Pozícia alternujúceho generálneho tajomníka Stredoeurópskej iniciatívy je aktuálne neobsadená. Sídlom Stredoeurópskej iniciatívy je taliansky Terst.

  Oficiálne video o Stredoeurópskej iniciatíve

   

  Predsedníctvo Stredoeurópskej iniciatívy

  Predsedníctvo Stredoeurópskej iniciatívy zvyčajne rotuje podľa abecedného poriadku začiatočného písmena oficiálneho názvu krajiny v anglickom jazyku, ale i na báze záujmu a dobrovoľnosti. Predsedníctvo trvá jeden kalendárny rok. Slovenská republika bola predsedníckou krajinou Stredoeurópskej iniciatívy v roku 2005 a ďalšie predsedníctvo by mala vykonávať v roku 2028. V roku 2022 predsedá Stredoeurópskej iniciatíve Bulharsko.

   

  Dokumenty Stredoeurópskej iniciatívy

  Akčný plán na roky 2021-2023 predstavuje základ strategického plánu prispôsobeného potrebám jeho členských štátov. Pritom podporuje misiu SEI ako regionálneho medzivládneho fóra pre európsku integráciu a trvalo udržateľný rozvoj.

  pdf
  Akčný plán Stredoeurópskej iniciatívy na roky 2021-2023 v anglickom jazyku
  (pdf; 245 MB)
  Stiahnuť

  Valné zhromaždenie OSN prijalo 11. novembra 2014 rezolúciu o Spolupráci medzi Organizáciou Spojených národov a Stredoeurópskou iniciatívou, ktorá zároveň pripadla na 25. výročie založenia Stredoeurópskej iniciatívy.

  Cieľom dokumentu je posilniť spoluprácu medzi systémom OSN so Stredoeurópskou iniciatívou, ktorá má od 9. decembra 2011 štatút pozorovateľa vo Valnom zhromaždení OSN. Valné zhromaždenie OSN 23. novembra 2020, odvolávajúc sa na svoju rezolúciu 66/111 z 9. decembra 2011, ktorou udelilo Stredoeurópskej iniciatíve štatút pozorovateľa, prijalo novú rezolúciu o Spolupráci medzi OSN a Stredoeurópskou iniciatívou.

  pdf
  Rezolúcia o Spolupráci medzi OSN a Stredoeurópskou iniciatívou
  (pdf; 200 MB)
  Stiahnuť

   

  Finančné nástroje Stredoeurópskej iniciatívy

  Kooperačný fond bol vytvorený s cieľom napomôcť dosiahnuť zámery a ciele Stredoeurópskej iniciatívy prostredníctvom tzv. projektov kooperačných aktivít- seminárov, konferencií a tréningových kurzov.

  Trust Fund pri Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR) bol založený s cieľom podporiť aktivity Stredoeurópskej iniciatívy zamerané predovšetkým na oblasť infraštruktúry, energie, pôdohospodárstva, stavebníctva, malého a stredného podnikania.

  Program KEP (Know-how Exchange Programme, KEP) je určený na podporu spolupráce a transferu know-how a skúseností nových členských krajín EÚ nečlenským krajinám. Je financovaný z Kooperačného fondu a Trust Fondu Stredoeurópskej iniciatívy.

  Európske projekty podporujú zapojenie členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy do európskych projektov, zameraných na medzinárodnú a regionálnu spoluprácu v oblasti dopravy, energetiky, udržateľného rozvoja, informačnej spoločnosti, kultúry, vzdelávania, vedy a techniky.

  Vedecko – technologická sieť podporuje vedecko-technologickú spoluprácu pracovníkov prostredníctvom medzinárodných výskumných centier v Terste a v partnerských inštitúciách v krajinách Stredoeurópskej iniciatívy, ich účasť na výskumných projektoch, vedeckých workshopoch zameraných na oblasti teoretickej a aplikovanej fyziky, matematiky, bio-inžinierstva, nanotechnológie, chémie a pod.

  Univerzitná sieť (University Network, UniNet) je príležitosťou pre členské univerzity realizovať výmenné pobyty študentov a učiteľov.  

   

  Verejné obstarávanie v Stredoeurópskej iniciatívy

  Záujemcovia o účasť v tendroch Stredoeurópskej iniciatívysa zaregistrujú zaslaním prihlasovacieho formulára a potrebných príloh v závislosti od aktuálnej výzvy.

  Bližšie informácie získajú kontaktovaním Stredoeurópskej iniciatívy prostredníctvom e-mailovej adresy: euprojects@cei.int

  Podmienky verejného obstarávania

   

  Finančné limity sú stanovené nasledovne: 

  • ak je hodnota zákazky do 39 999,99 eur súťaž nie je povinná a spomedzi predložených ponúk môže byť priamo vybraný poskytovateľ služby,
  • ak je hodnota zákazky od 40 000 do 206 999,99 eur do užšieho výberového konania bude zaradených 5 súťažných ponúk, vybraní kandidáti budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu,
  • ak je hodnota zákazky nad 407 000 eur obstarávanie prebieha podľa platnej európskej legislatívy (Smernica 2004/18/EC).

   

  Hodnotenie ponúk sa líši v závislosti od typu ponuky: 

  • pri prijímaní expertov sa posudzuje prax v odbore, komunikačné a IT schopnosti, znalosť anglického jazyka alebo iných jazykov Stredoeurópskej iniciatívy
  • pri poskytovaní služieb si osoba zodpovedná za verejné obstarávanie môže zvoliť medzi dvoma spôsobmi hodnotenia:

   - výber ponuky s najnižšou cenou

   - výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky

  Podľa potreby môžu byť predkladané ponuky hodnotené aj na základe ďalších kritérií.

   

  Stredoeurópska iniciatíva považuje za nanajvýš dôležité ponúknuť školám a iným pracovným prostrediam nástroje na aktiváciu diaľkového učenia/práce, ako aj nástroje pre zdravotnícke strediská a tzv. telemedicínu. Za týmto účelom pripravil Výkonný sekretariát Stredoeurópskej iniciatívy s podporou členských štátov tejto regionálnej platformy vrátane SR, usmernenie:

  pdf
  VADEMECUM e-solutions for remote activities FINAL 25 march
  (pdf; 308 MB)
  Stiahnuť

  Usmernenie zahŕňa konkrétne zdroje, ktoré možno použiť na primerané riešenie vyššie uvedených problémov, najmä sprievodcu "krok za krokom" pre dištančné vzdelávanie na základe modelu uplatňovaného regiónom Friuli Venezia Giulia (s hlavnou križovatkou mestom Terst, tiež sídlom Stredoeurópskej iniciatívy). 


  Na webovej stránke Stredoeurópskej iniciatívy je možné sa oboznámiť s ďalšími užitočnými informáciami o ochranných opatreniach, na ktoré je treba pamätať.