Európske politiky


AGRIFISH – Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 
 K oblastiam v pôsobnosti Rady AGRIFISH patria spoločná poľnohospodárska politika, pravidlá vnútorného trhu pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, ekologická poľnohospodárska výroba, kvalita výroby a bezpečnosť potravín a krmív pre zvieratá. ​​​​​​​
EYCS – Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport 
Oblasti politiky, ktorými sa zaoberá Rada EYCS, patria do právomoci členských štátov. Úlohou EÚ v oblasti vzdelávania, mládeže, kultúry a športu je preto zabezpečovať rámec pre spoluprácu medzi členskými štátmi na účely výmeny informácií a skúseností v oblastiach spoločného záujmu.   
JHA – Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci 
Rada JHA rozvíja spoluprácu a spoločné politiky vo viacerých cezhraničných otázkach s cieľom vybudovať celoeurópsky priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti.
TTE – Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 
V oblasti dopravy Rada zodpovedá za spoločnú dopravnú politiku – spoločné pravidlá pre rozvoj a modernizáciu infraštruktúry v EÚ, férovejšie podmienky pre dopravcov, opatrenia na zlepšenie práv cestujúcich, bezpečnosti dopravy a iné. ​​​​​​​
COMPET – Rada pre konkurencieschopnosť 
Rada sa usiluje o podporu konkurencieschopnosti a rastu v EÚ. Pracuje na odstraňovaní prekážok na vnútornom trhu, ktoré bránia voľnému toku výrobkov, pracovnej sily, kapitálu a služieb v rámci EÚ   
ENVI – Rada pre životné prostredie 
 Rada ENVI zodpovedá za politiku EÚ v oblasti ochrany životného prostredia vrátane s tým súvisiacej ochrany zdravia ľudí, biodiverzity, či obozretného a udržateľného využívania prírodných zdrojov. 
FAC – Rada pre zahraničné veci
Rada FAC zodpovedá za celú vonkajšiu činnosť EÚ, ktorá zahŕňa zahraničnú politiku, obranu a bezpečnosť, obchod, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc
ECOFIN – Rada pre hospodárske a finančné záležitosti 
Rada ECOFIN zodpovedá za ekonomickú politiku, budovanie Hospodárskej a menovej únie, daňové záležitosti, finančné trhy a pohyb kapitálu a ekonomické vzťahy s krajinami, ktoré nie sú v EÚ.
EPSCO – Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti 
Rada EPSCO sa zaoberá zvyšovaním zamestnanosti a zlepšovaním životných a pracovných podmienok pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľov v EÚ.
GAC – Rada pre všeobecné záležitosti 
Rada pre všeobecné záležitosti koordinuje prípravu zasadnutí Európskej rady. Zároveň zodpovedá za mnohé oblasti, v ktorých sa prekrývajú viaceré politiky, napr. rozširovanie EÚ, prístupové rokovania, viacročný finančný rámec EÚ, politika súdržnosti, inštitucionálne a administratívne otázky a pod. ​​​​​​​