Práca v inštitúciách EÚAktuálne pracovné ponuky

Pozícia Miesto Inštitúcia/Organizácia Termín
5.4.2024> Európska komisia - voľné pozície vyslaných národných expertov Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 27.5.2024
22.2.2024> Európska komisia - voľné pozície vyslaných národných expertov Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 25.4.2024
Na tejto stránke sú zverejnené len vybrané voľné pracovné miesta v inštitúciách a agentúrach EÚ. Ak chcete nájsť viac informácií a pracovných príležitostí, odporúčame navštíviť stránku Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), resp. stránky inštitúcií a orgánov EÚ venované kariére v EÚ. 
 

Upozornenia na nové pracovné pozície

     
Ak máte záujem o prácu v inštitúciách EÚ,  prihláste sa na odber upozornení o nových pracovných pozíciách.

Navštívte stránku o kariérnych príležitostiach v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ a dozviete sa viac. 
 
BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF
Pracovné ponuky pravidelne zverejňujeme aj na sociálnych sieťach Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli:
 

28.06.2023 Kariéra v EÚ

Nový kompetenčný model: Výberové konania Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO zahŕňajú sériu testov zameraných na posúdenie všeobecných a osobitných schopností.

23.05.2023 Kariéra v EÚ

Európsky úrad pre výber pracovníkov EPSO naďalej usilovne pracuje na zavedení jednoduchšieho a prístupnejšieho výberového procesu.

Srdečne Vás pozývame na podujatie s názvom Kariéra v inštitúciách EÚ. Študentskí ambasádori pre kariéru v EÚ organizujú v utorok 18. apríla 2023 o 16.00 hod online diskusiu.O práci v inštitúciách EÚ

Výber zamestnancov inštitúcií EÚ je centralizovaný v Európskom úrade pre výber zamestnancov, (European Personnel Selection Office, EPSO). Ako medziinštitucionálny úrad je zodpovedný za realizáciu výberových konaní, ktorých cieľom nie je obsadiť konkrétnu pozíciu, ale vytvoriť tzv. rezervnú skupinu (rezervný zoznam) úspešných kandidátov. Následne si inštitúcie podľa svojich potrieb vyberajú (stálych) zamestnancov z kandidátov, ktorí úspešne absolvovali výberový proces a sú zapísaní na rezervných zoznamoch.

EÚ kladie vysoké nároky na uchádzačov o posty vo svojich inštitúciách. Výberové procedúry na jednotlivé posty sú preto značne náročné, čo však inštitúcie EÚ vyvažujú pomerne atraktívnymi pracovnými a sociálnymi podmienkami pre svojich zamestnancov. 

Popri množstve kariérnych príležitostí v Bruseli, Luxemburgu či Štrasburgu ponúka EÚ pozície v agentúrach v rôznych častiach Európy a v delegáciách EÚ po celom svete.

Všeobecné informácie o pravidlách a podmienkach jednotlivých typov zamestnaneckých pomerov v európskych inštitúciách je možné nájsť na oficiálnej stránke EPSO, právny rámec európskej verejnej služby je obsiahnutý v Služobnom poriadku úradníkov EÚ.


Kategórie zamestnancov v inštitúciách EÚ

Stáli zamestnanci

O trvalé pracovné zmluvy, ktoré umožňujú stať sa stálym zamestnancom európskej verejnej služby, je dlhodobo najväčší záujem. Tomu prirodzene zodpovedá aj náročnosť výberového procesu pod záštitou EPSO a jeho forma sa líši v závislosti od požadovaného profilu.

V rámci európskej verejnej služby existujú tri kategórie stálych zamestnancov –  administrátori (AD), asistenti (AST) a sekretári/administratívni pracovníci (AST/SC).

 

Administrátori

Administrátori sú obvykle zamestnaní v oblasti navrhovania politík, uplatňovania právnych predpisov EÚ, analýz alebo poradenstva. Medzi odvetvia, v rámci ktorých administrátori najčastejšie pôsobia, patrí verejná správa, právo, financie, ekonómia, komunikácia a veda. Ako administrátori sú prijímaní aj prekladatelia a tlmočníci.

 

Asistenti

Asistenti v inštitúciách EÚ majú zvyčajne výkonné alebo technické úlohy v oblasti administratívy, financií, komunikácie, výskumu alebo vypracovávania a vykonávania politík.

 

Sekretári/administratívni pracovníci

Sekretári/administratívni pracovníci v inštitúciách EÚ vo všeobecnosti plnia podporné administratívne úlohy a úlohy vedenia kancelárií.

Bližšie informácie na portáli EU Careers

Zmluvní zamestnanci

Zmluvní zamestnanci (CAST) bývajú zamestnaní na vopred stanovené minimálne obdobie (spravidla    6 – 12 mesiacov).

Ich náplňou práce sú najmä manuálne a administratívne, resp. kancelárske alebo sekretárske úlohy, účtovníctvo alebo rovnocenné technické úlohy, príp. aj poradenské, lingvistické a podobné technické práce.

Navyše, v prípade potreby môžu zmluvní zamestnanci doplniť kapacity aj v špecializovaných oblastiach, v ktorých nie je dostatok (stálych) úradníkov s požadovanými zručnosťami.

Výberové konania spravidla realizuje EPSO. 

Bližšie informácie na portáli EU Careers

Dočasní zamestnanci

Vo vysoko špecializovaných oblastiach, ako napr. veda a výskum, sú dostupné tzv. dočasné pracovné miesta. Výberové konania a nábor dočasných zamestnancov väčšinou organizujú priamo jednotlivé inštitúcie alebo agentúry EÚ.

Bližšie informácie na portáli EU Careers

 

Stážisti

Každý rok sa môže približne 1 200 mladých ľudí, ktorí ukončili aspoň prvý stupeň vysokoškolského štúdia, zúčastniť stáží ponúkaných inštitúciami EÚ.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach (od environmentálnej, cez ľudské zdroje po komunikačné útvary) a ponúkajú skvelú príležitosť oboznámiť sa s fungovaním EÚ. Väčšina stáží trvá 3 – 5 mesiacov a je platených. Výberové konania organizujú priamo jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ.

Bližšie informácie na portáli EU Careers

 

Popri množstve kariérnych príležitostí v Bruseli, Luxemburgu či Štrasburgu ponúka EÚ pozície v agentúrach v rôznych častiach Európy a v delegáciách EÚ po celom svete. 

 

Na webstránke EU Agencies Network možno nájsť zoznam aktuálnych voľných pracovných pozícií v EÚ agentúrach.

 

Stážisti

Každý rok sa môže približne 1 200 mladých ľudí, ktorí ukončili aspoň prvý stupeň vysokoškolského štúdia, zúčastniť stáží ponúkaných inštitúciami EÚ.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach (od environmentálnej, cez ľudské zdroje po komunikačné útvary) a ponúkajú skvelú príležitosť oboznámiť sa s fungovaním EÚ. Väčšina stáží trvá 3 – 5 mesiacov a je platených. Výberové konania organizujú priamo jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ.

Bližšie informácie na portáli EU Careers

 

Popri množstve kariérnych príležitostí v Bruseli, Luxemburgu či Štrasburgu ponúka EÚ pozície v agentúrach v rôznych častiach Európy a v delegáciách EÚ po celom svete. 

 

Na webstránke EU Agencies Network možno nájsť zoznam aktuálnych voľných pracovných pozícií v EÚ agentúrach.

 

Vyslaní národní experti

Vyslaní národní experti (SNE) sú zamestnancami verejnej správy členského štátu EÚ (alebo Európskeho hospodárskeho priestoru), ktorí na určitý čas (spravidla 6 mesiacov až 4 roky) pracujú pre niektorú z európskych inštitúcií. Národní experti po dobu pôsobenia v inštitúciách EÚ zostávajú v služobnom pomere k vysielajúcej inštitúcii.

Prihlásiť sa na miesto vyslaného národného experta je možné výlučne prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov v Bruseli na základe aktuálnej ponuky voľných miest. V prípade záujmu o post vyslaného národného experta SR záujemca prostredníctvom svojho zamestnávateľa zasiela životopis v európskom formáte spolu s nominačným listom svojho zamestnávateľa na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli (v elektronickej podobe na adresu rh-hr-sk-rpeu@mzv.sk). Keďže prihlášku komunikuje príslušnej inštitúcii Stále zastúpenie SR pri EÚ, nominácie a životopis je potrebné zaslať najneskôr dva dni pred konečným termínom stanoveným v oznámení o výberovom konaní.

Informácia o aktuálnych ponukách pre národných expertov je pravidelne prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR distribuovaná všetkým ústredným orgánom štátnej správy a oznámenia o výberových konaniach sú zverejňované na internetovej stránke ministerstva.

V prípade úspešnej nominácie a po akceptácii vyslania národného experta prijímajúcou a vysielajúcou organizáciou je zamestnávateľ povinný písomne požiadať generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o notifikáciu vyslaného národného experta na veľvyslanectve Belgického kráľovstva vo Viedni.

Po príchode do Belgicka sa vyslaný národný expert v krajine akredituje prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

Vzor nominačného listu vo formáte pdf
PDF 73.6 kB, 6.9.2022, 1420 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor nominačného listu vo formáte docx.
Word 18.2 kB, 6.9.2022, 1063 stiahnutí
Stiahnuť

Aktuálne


Skúsenosti Slovákov pracujúcich v Európskej komisii


Profily kariéry v EÚ

Právnici-lingvisti a tlmočníci

Viacjazyčnosť je jednou zo základných zásad Európskej únie a prekladatelia, korektori, právnici-lingvisti a tlmočníci zohrávajú v tomto procese zásadnú úlohu. Prekladajú politiky a opatrenia do úradných jazykov EÚ, čím spájajú EÚ s jej občanmi tým, že hovoria ich vlastným jazykom.

zozname videí na Youtube nájdete príspevky od zamestnancov EÚ - lingvistov, ktorí informujú o tom, čo ich práca znamená, ako aj ich príbehy týkajúce sa ich kariéry v EÚ.


Informačné technológie

Inovatívne digitálne riešenia udržujú inštitúcie EÚ v riadnom fungovaní a plnia svoje poslanie, ktoré ovplyvňuje životy miliónov občanov EÚ.

IT špecialisti definujú a implementujú IT stratégie, prekladajú obchodné požiadavky  do IT riešení, riešia incidenty, riadia IT systémy a vykonávajú rôzne ďalšie úlohy.

Pozrite si zoznam videí od IT špecialistov EÚ, ktorí informujú o tom, čo ich práca znamená, ako aj príbehy týkajúce sa ich kariéry v EÚ.


Audítori

Audítori zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní riadenia a manažmentu Európskej únie a zabezpečujú, aby sa inštitúcie zodpovedali občanom, ktorým slúžia. Audítori vo svojej úlohe vykonávajú nezávislé kontroly v širokej škále odvetví a oblastí EÚ, kontrolujú príjmy a výdavky EÚ, overujú dodržiavanie zákonov a nariadení, okrem mnohých ďalších úloh. V tomto zozname  nájdete videá od audítorov EÚ, ktorí informujú o tom, čo ich práca znamená, ako aj príbehy týkajúce sa ich kariéry v EÚ.

Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookies

Odborníci na komunikáciu

Odborníci na komunikáciu zohrávajú kľúčovú úlohu pri spájaní Európskej únie s občanmi. Pomáhajú inštitúciám, aby boli transparentné, pokiaľ ide o ich činnosti, a to odpovedaním na otázky médií o rozhodnutiach EÚ, informovaním verejnosti o politikách EÚ, vykonávaním interných a vonkajších stratégií dosahu. V tomto zozname nájdete videá od odborníkov EÚ na komunikáciu, ktorí informujú o tom, čo ich práca znamená, ako aj príbehy týkajúce sa ich kariéry v EÚ.

Verejní úradníci EÚ

Práca verejnej správy EÚ má priamy vplyv na rast Európskej únie a blahobyt občanov. Verejní úradníci EÚ prispievajú k formovaniu rozhodnutí, z ktorých má prospech verejnosť. Úzko podporujú osoby s rozhodovacou právomocou tým, že vypracúvajú politiky týkajúce sa všetkých aspektov života EÚ, ako je spravodlivosť, zdravie, práca, podnikanie, dane, IT, medzi mnohými ďalšími. V tomto zozname nájdete videá od verejných úradníkov EÚ, ktorí informujú o tom, čo ich práca znamená, ako aj príbehy týkajúce sa ich kariéry v EÚ.

Experti na vonkajšie vzťahy

Experti na vonkajšie vzťahy prispievajú k podpore a ochrane záujmov a hodnôt EÚ vo vzťahoch s tretími krajinami a medzivládnymi organizáciami. Podporujú dosahovanie cieľov zahraničnej politiky EÚ, koordinujú medzinárodnú spoluprácu, posilňujú medzinárodnú bezpečnosť a podporujú dodržiavanie ľudských práv. V tomto zozname môžete nájšť videá od odborníkov na vonkajšie vzťahy, ktorí informujú o tom, čo ich práca znamená, ako aj príbehy týkajúce sa ich kariéry v EÚ.

Ekonómovia, finanční manažéri a štatistici

Ekonómovia, finanční manažéri a štatistici zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní poradenstva subjektom s rozhodovacou právomocou o tom, ako zlepšiť životnú úroveň v Európskej únii. Svojimi odbornými znalosťami pomáhajú podporovať tvorbu pracovných miest a hospodársku prosperitu. Podporujú rast v celej EÚ hodnotením hospodárskych trendov, navrhovaním riešení krízy a podporou podnikov. V tomto zozname nájdete videá od ekonómov EÚ, finančných manažérov a štatistikov, ktorí informujú o tom, čo ich práca znamená, ako aj príbehy týkajúce sa ich kariéry v EÚ.

Právnici

Právnici sa zaoberajú všetkými právnymi aspektmi súvisiacimi s činnosťou inštitúcií EÚ. Sú zapojení do procesu tvorby právnych predpisov EÚ a pracujú v odvetviach, ako je hospodárska súťaž na trhu, trestná činnosť, ochrana údajov, cezhraničná spolupráca, bankové služby, predchádzanie podvodom, medzinárodné dohody, spotrebiteľské právo. V tomto zozname nájdete videá od právnikov EÚ a právnikov-lingvistov, ktorí informujú o tom, čo ich práca znamená, ako aj príbehy týkajúce sa ich kariéry v EÚ.