1. Domov
 2. Ministerstvo
 3. Kariéra v diplomacii
 4. Krátkodobé študentské stáže

Krátkodobé študentské stáže


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia (v Bratislave) a zároveň zastupiteľských úradov (v jednotlivých krajinách v zahraničí).

Študent spravidla magisterského štúdia a inžinierskeho štúdia môže žiadať o absolvovanie stáže prostredníctvom svojej vysokej školy, s ktorou má ministerstvo uzavretú Dohodu o vzájomnej spolupráci a Vykonávacie protokoly:

 

 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 

Podmienky stáže

 • ukončený I. stupeň VŠ vzdelania
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2
 • používanie MS Office na užívateľskej úrovni
 • stážou nevzniká pracovno-právny vzťah a nevzniká pri nej nárok na mzdu
 • stážou nevzniká nárok na sociálne a zdravotné poistenie
 • náklady spojené so stážou (doprava, pobyt, strava a pod.) si stážista hradí sám
 • o stáž v zahraničí žiada študent mailom priamo veľvyslanectvo SR (pripája k nej aj požadované dokumenty)
 • požadované dokumenty k stáži na ministerstve zasiela študent VŠ na adresu: staze@mzv.sk

 

Zoznam dokladov k žiadosti o stáž v elektronickej podobe

 • životopis,
 • vyplnený Osobný dotazník, docx, 15 KB
 • motivačný list,
 • potvrdenie o štúdiu na vysokej škole,
 • potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka.

 

Požadované doklady sa zasielajú len v elektronickej forme.

 

Informácie k stážam je možné získať na mailovej adrese staze@mzv.sk a mailových adresách zastupiteľských úradov SR.

 

O výkon stáže sa môžu uchádzať i externí žiadatelia, pokiaľ spĺňajú uvedené predpoklady.