Všeobecné informácie

Ministerstvo pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a pracovných miest pri výkone práce vo verejnom záujme vychádza najmä z nasledujúcich predpisov: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Úradu vlády SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe.

 

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v ústredí

Ministerstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného alebo dočasne uvoľneného štátnozamestnaneckého miesta v ústredí prostredníctvom registra výberových konaní Centrálneho informačného systému na ústrednom portáli verejnej správy v časti „výberové konania“, najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

Výberové konanie zároveň zverejňuje na webovej stránke. 

Lehota na prihlásenie sa do výberového konania plynie odo dňa vyhlásenia výberového konania a trvá najmenej 5 pracovných dní.

Služobný úrad pozve najmenej 7 pracovných dní pred uskutočnením výberového konania uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania a včas podal žiadosť o zaradenie s ďalšími požadovanými dokumentmi, na výberové konanie.

Uchádzač je úspešný vo výberovom konaní, ak vyhovel podmienkam v oboch častiach výberového konania.

Výberová komisia vyhodnotí výsledky výberového konania a určí poradie úspešnosti uchádzačov na základe súčtu bodového hodnotenia jednotlivých častí výberového konania. 

Služobný úrad vyhlási výsledok výberového konania prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli do 10 dní od jeho uskutočnenia.

Podrobnosti o hromadných výberových konaniach upravuje § 44 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Úradu vlády SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme

a) v listinnej podobe 

- v tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje,

služobný úrad zaradí uchádzača do registra výberových konaní na ústrednom portáli, ktorý uchádzačovi pridelí „identifikátor uchádzača“ (ktorý bude slúžiť na anonymizované zverejnenie výsledkov uchádzačov výberového konania);

b) v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli

- v tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré už sú súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe,

register výberových konaní pridelí uchádzačovi „identifikátor uchádzača 

1. po autentifikácii na ústrednom portáli (bez použitia eID karty) 

(nevyžaduje sa doručenie žiadosti o zaradenie a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe) alebo

2. bez autentifikácie na ústrednom portáli (s použitím eID karty)

(žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty je uchádzač povinný doručiť služobného úradu aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na žiadosť o zaradenie neprihliadne; povinnosť doručiť písomnosti sa považuje za splnenú dňom prevzatia týchto písomností služobným úradom).

Zamestnanec služobného úradu skontroluje, či uchádzač spĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania a či podal žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty potrebným spôsobom a v stanovenom termíne. Na základe uvedeného vykoná zaradenie alebo nezaradenie uchádzača do výberového konania. 

Služobný úrad doručuje uchádzačovi všetky písomnosti pri výberovom konaní v písomnej forme

a) v listinnej podobe (osobne alebo poštovým podnikom), ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie v listinnej podobe

b) v elektronickej podobe do zriadenej elektronickej schránky uchádzača (prostredníctvom registra výberových konaní), ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní po autentifikácii na ústrednom portáli

c) v podobe, ktorú si uchádzač zvolil v žiadosti o zaradenie, ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie bez autentifikácie na ústrednom portáli.

Ministerstvo  odporúča uchádzačom, aby na prihlasovanie do výberového konania využívali elektronický spôsob na centrálnom registri výberových konaní.

 

Výberové konanie pozostáva z

a) písomnej časti a ústnej časti alebo

b) ústnej časti.

 

Overenie požadovaných všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností a osobnostných vlastností uchádzača sa môže uskutočniť týmito formami:

a) písomným testom na overenie odborných vedomostí uchádzača („odborný test“);

b) písomným testom na overenie všeobecných vedomostí najmä o ústavnom zriadení, o organizácii štátnej správy a o štátnej služby („všeobecný test“);

c) písomným testom na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka, ak požiadavkou na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho jazyka podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta („test z cudzieho jazyka“),

test z cudzieho jazyka sa nevyžaduje, ak uchádzač ku dňu prihlásenia sa do výberového konania predložil služobnému úradu kópiu dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni a od získania tohto dokladu neuplynuli viac ako dva roky,

(úroveň ovládania cudzieho jazyka uvedená na doklade má zodpovedať Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky (spoločné referenčné úrovne C2, C1, B2, B1, A2, A1));

d) písomným testom na overenie úrovne ovládania práce s informačnými technológiami pomocou informačných a komunikačných technológií, ak požiadavkou navykonávanie štátnej služby je ovládanie práce s informačnými technológiami podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta;

e) písomným testom na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača („test na overenie schopností a vlastností“);

f) prípadovou štúdiou, ak to služobný úrad určí v služobnom predpise, ak požiadavkou na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho jazyka podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta, prípadovú štúdiu možno realizovať aj v cudzom jazyku;

g) osobným pohovorom s uchádzačom na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností;

h) posúdením požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača metódou hodnotiaceho centra.

• Vonkajšie výberové konanie pozostáva z odborného testu, z testu z cudzieho jazyka (ak sa vyžaduje) a z osobného pohovoru.

• Vonkajšie výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca sekcie pozostáva z odborného testu, testu z cudzieho jazyka /ak sa vyžaduje), z osobného pohovoru a z posúdenia požadovaných schopností a osobnostných vlastností metódou hodnotiaceho centra.

Služobný úrad môže overenie požadovaných všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností a osobnostných vlastností uchádzača doplniť ďalšou formou podľa odsekov a) – h).

Podrobnosti o priebehu, overovaní, bodovom hodnotení a časových limitoch výberových konaní upravuje vyhláška Úradu vlády SR č.127 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.

Konkrétne požiadavky a predpoklady na účasť vo výberových konaniach a ostatné potrebné náležitosti a podmienky sa vždy uvádzajú vo vyhlásenom výberovom konaní.

 

Ďalšie informácie:

Prípadné vonkajšie výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta na zastupiteľskom úrade sa vyhlasuje na webovom sídle ministerstva (www.mzv.sk) a v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie (napr. www.istp.skwww.profesia.sk).

Voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme sa obsadzuje na základe vyhlásenia výberového konania zverejnením oznámenia o vyhlásení výberového konania na webovom sídle ministerstva a v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie  (napr. www.istp.skwww.profesia.sk).

V prípade otázok týkajúcich sa problematiky výberových konaní môžu uchádzači kontaktovať odbor rozvoja ľudských zdrojov osobného úradu ministerstva:

 

Email: osur@mzv.sk

Poštová adresa:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Osobný úrad

Hlboká cesta 2

833 36  Bratislava 37