1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. O ministerstve
  4. Dotácie zo štátneho rozpočtu

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky


Výzva a predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 

Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky MVZP/2023

Aktualizované 10.01.2023
Publikované 10.01.2023

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona o dotáciách v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (ďalej len „MVZP“) Slovenskej republiky.

Objem finančných prostriedkov určených pre dotačnú schému MVZP/2023 je v predpokladanej výške 

145 000 eur.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva je využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a iniciatív pri tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu. Žiadúce je tiež definovať rozsah medializácie. Ministerstvo zároveň zverejňuje okruhy tém na spracovanie projektov na rok 2023, ktoré umožňujú žiadateľom lepšie splniť kritéria vhodnosti a účelnosti projektu. Predkladať možno aj žiadosti s tematickým zameraním mimo okruhov zverejnených tém. Zásady prijímania žiadostí, podrobné hodnotiace kritériá ich posudzovania a vyhodnocovania, ako aj procesný postup sú uvedené vo Výnose Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 66/2011 Z. z. (ďalej len „výnos“).

Podľa zákona o dotáciách je možné dotáciu poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú je potrebné predložiť podpísanú, v listinnej forme  a v slovenskom jazyku. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie), a to v jednom originálnom vyhotovení s prílohami

najneskôr do 17. 2. 2023

na adrese

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
odbor analýz a plánovania
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

pričom rozhodujúci je dátum registrácie v podateľni ministerstva alebo poštovej pečiatky v prípade žiadostí zasielaných poštou.

Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte na e-mail: dotacie@mzv.sk alebo telefonicky na telefónnych číslach: 02/5978 3029, 02/5978 3021.

 

Registrácia žiadostí o dotáciu 

 

Každú jednotlivú žiadosť je potrebné doručiť v samostatnej zalepenej a nepoškodenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami: „Žiadosť o dotáciu MVZP/2023 – NEOTVÁRAŤ!“. Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované!

V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone o dotáciách, výzve a jej prílohách, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov, odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty, dbajte preto na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň pravidelne a dôsledne kontrolovali obsah e-mailovej schránky.

V prípade, že nedostatky nebudú odstránené v stanovenej lehote, nebude príslušná žiadosť akceptovaná a predložená na rokovanie komisie. Na rokovanie komisie nebude predložená ani žiadosť doručená po lehote uvedenej vo výzve.

Komisia vymenovaná ministrom vyhodnotí žiadosti o poskytnutie dotácie podané v zmysle § 4 zákona postupom podľa § 7 zákona a § 3 výnosu najneskôr jeden mesiac po ukončení lehoty na predkladanie žiadostí. Komisia bude posudzovať všetky žiadosti spĺňajúce predpísané náležitosti. V súlade s § 4 ods. 4 výnosu predseda komisie do desiatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží ministrovi zoznam všetkých žiadostí a zoznam žiadostí odporučených komisiou na schválenie. 

Zloženie komisie upravuje § 7 ods. 3 zákona a § 2 výnosu.

Súčasťou výzvy sú nasledujúce prílohy:

Okruhy tém na spracovanie projektov
RTF 697.2 kB, 10.1.2023, 354 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka
RTF 762.8 kB, 10.1.2023, 149 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov
RTF 535.4 kB, 10.1.2023, 120 stiahnutí
Stiahnuť
Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie
Word 71.8 kB, 10.1.2023, 59 stiahnutí
Stiahnuť
Zákon č. 545/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikya o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnenízákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednejštátnej správy v znení neskorších predpisov
PDF 206.3 kB, 7.9.2022, 3444 stiahnutí
Stiahnuť
Výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 452/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie;
PDF 39.5 kB, 7.9.2022, 1498 stiahnutí
Stiahnuť

Upozornenie

V rámci výzvy nebudú akceptované žiadosti, ktoré pred doručením neboli riadne zaregistrované v elektronickom dotačnom systéme.

Rovnako nebudú akceptované žiadosti, ktoré síce boli zaregistrované v elektronickom dotačnom systéme, avšak neboli doručené v požadovanej lehote aj fyzicky, teda písomne a v listinnej forme.

Dbajte preto na správny postup pri registrácii a predložení žiadosti.

Otázky a odpovede

Na aký účel možno poskytnúť dotáciu?

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVEZ SR“) možno v súlade s § 3 ods. 1 zákona
č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení  neskorších predpisov poskytnúť na podporu:
  • vypracovania nezávislých odborných štúdií a analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
  • vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj k prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť,
  • projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

Kto je oprávnený žiadať o dotáciu?

Žiadateľom o dotáciu z rozpočtovej kapitoly MZVEZ SR môže byť: občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, právnická osoba zriadená zákonom, fyzická osoba alebo verejná výskumná inštitúcia. 

Ak je žiadateľom fyzická osoba, je potrebné, aby bola oprávnená na podnikanie, teda prevádzkovať živnosť?

Nie, žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, nemusí byť oprávnený na podnikanie, teda prevádzkovať živnosť. 

Vyžaduje sa spolufinancovanie i z iných zdrojov na daný projekt? Ak áno, v akej výške?

Áno, žiadateľ musí preukázať, že má na financovanie účelu, na ktorý požaduje dotáciu, zabezpečené krytie nákladov, z vlastných zdrojov alebo iných ako verejných zdrojov,  najmenej vo výške 5 % z celkového schváleného rozpočtu projektu. 

O akú sumu možno žiadať?

Výška sumy je ohraničená celkovou sumou vyčlenenou v rámci rozpočtovej kapitoly MZVEZ SR na daný rok, počtom a kvalitou doručených žiadostí o poskytnutie dotácie. 

Môže žiadateľ v prípade pridelenej dotácie uzatvárať licenčné zmluvy a zmluvy o dielo so zahraničnými expertmi?

Áno, žiadateľ môže uzatvárať zmluvy so zahraničnými expertmi. 

Kde sa zverejňuje výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie?

Výzvu o poskytnutie dotácie zverejňuje MZVEZ SR na webovom sídle ministerstva. Informácia o výzve sa zverejňuje aj prostredníctvom tlačovej správy. 

Je potrebné pre každú žiadosť jedného žiadateľa predložiť originály všetkých povinných príloh (potvrdenia, uzávierky a pod.)?

V prípade, ak jeden žiadateľ predkladá viacero žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci jednej výzvy (jedného kola) dokladuje splnenie požadovaných povinností súhrnne. V takomto prípade zašle, resp. podá všetky prílohy v osobitnej zásielke/obálke a v sprievodnom liste uvedie všetky svoje žiadosti, ktorých sa  prílohy týkajú.

Je možné prostriedky z grantu využiť aj v zahraničí?

Áno, je to možné. V žiadosti o poskytnutie dotácie odporúčame uviesť v akej výške a na aké aktivity by mali byť finančné prostriedky využité v zahraničí. 

Je čerpanie grantu časovo ohraničené?

Čerpanie finančných prostriedkov je možné v lehote uskutočnenia projektu, teda v rámci časového vymedzenia podľa zmluvy a prílohy č. 1 k zmluve (popis projektu). Pri poskytnutí finančných prostriedkov pred 1.8. v roku na ktorý bola vyhlásená výzva je možné trvanie projektu stanoviť v zmluve maximálne do 31.12. daného roku. Pri poskytnutí finančných prostriedkov od 1. 8. v roku na ktorý bola vyhlásená výzva je možné trvanie projektu stanoviť v zmluve maximálne do 31.3. nasledujúceho roku s tým, že pre čerpanie finančných prostriedkov v ďalšom roku platia určité obmedzenia. Podrobnejšie vysvetlenie o čerpaní finančných prostriedkov je uvedené v metodickej príručke a v samotnej zmluve.
Na stiahnutie: 
 
Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky
RTF 109.8 kB, 10.1.2023, 2366 stiahnutí
Stiahnuť

Predchádzajúce výzvy

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2022 - druhá výzva

Aktualizované 07.09.2022
Publikované 26.05.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zverejnilo na rok 2022  dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v zmysle ustanovení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov:

  • výzvu so všeobecným zameraním a 
  • výzvu s osobitným zameraním na vzťahy s Ukrajinou.

Prehľad schválených a neschválených žiadostí, ktoré boli podané  na obidve  výzvy sú zverejnené nižšie.

Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie
Word 71.5 kB, 20.9.2022, 534 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí v rámci druhej výzvy v roku 2022
Word 20.8 kB, 7.9.2022, 378 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí v rámci druhej výzvy v roku 2022
Word 20.2 kB, 7.9.2022, 324 stiahnutí
Stiahnuť
Okruhy tém na spracovanie projektov 04/04/2022
Word 513.7 kB, 7.9.2022, 831 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa 20/04/2022
Word 764.1 kB, 7.9.2022, 799 stiahnutí
Stiahnuť
Text druhej výzvy na rok 2022 04/04/2022
Word 479.6 kB, 7.9.2022, 895 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov 04/04/2022
Word 535.5 kB, 7.9.2022, 773 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2022 - prvá výzva

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie
Word 71.5 kB, 20.9.2022, 568 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu na rok 2022 04/04/2021
PDF 155.4 kB, 7.9.2022, 365 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa 04/01/2022
PDF 781.4 kB, 7.9.2022, 556 stiahnutí
Stiahnuť
Text výzvy na rok 2022 04/01/2022
PDF 505.1 kB, 7.9.2022, 483 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2022 04/04/2022
PDF 237.8 kB, 7.9.2022, 398 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov 04/01/2022
PDF 343.1 kB, 7.9.2022, 508 stiahnutí
Stiahnuť
Okruhy tém na spracovanie projektov 04/01/2022
PDF 336.2 kB, 7.9.2022, 611 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2021 - druhá výzva

Metodická príručka pre žiadateľa
Word 652.6 kB, 7.9.2022, 874 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2021 20/08/2021
Word 90.8 kB, 7.9.2022, 865 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu na rok 2021 20/08/2021
Word 108.5 kB, 7.9.2022, 809 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov
Word 504.5 kB, 7.9.2022, 952 stiahnutí
Stiahnuť
Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie
Word 68.8 kB, 7.9.2022, 520 stiahnutí
Stiahnuť
Text druhej výzvy
Word 546.7 kB, 7.9.2022, 1025 stiahnutí
Stiahnuť
Okruhy tém na spracovanie projektov v rámci druhej výzvy
Word 628.5 kB, 7.9.2022, 976 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2021 - príprava strednodobej stratégie

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2021 13/04/2021
Word 18.7 kB, 7.9.2022, 815 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie 13/04/2021
Word 68.7 kB, 7.9.2022, 718 stiahnutí
Stiahnuť
Okruhy tém na spracovanie projektov k Strednodobej stratégii ZEP SR 02/02/2021
Word 107.5 kB, 7.9.2022, 722 stiahnutí
Stiahnuť
Osobitná výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 02/02/2021
Word 562.3 kB, 7.9.2022, 1085 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa 13/04/2021
Word 653.3 kB, 7.9.2022, 862 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu na rok 2021 13/04/2021
Word 18.7 kB, 7.9.2022, 832 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov 02/02/2021
Word 505.0 kB, 7.9.2022, 975 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2020

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 02/06/2020
Word 507.6 kB, 7.9.2022, 1212 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh okruhov tém na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Word 493.3 kB, 7.9.2022, 1236 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 03/06/2020
Word 623.2 kB, 7.9.2022, 1103 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020
Word 492.0 kB, 7.9.2022, 969 stiahnutí
Stiahnuť
Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
Word 377.7 kB, 7.9.2022, 984 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2020 10/08/2020
Word 128.3 kB, 7.9.2022, 1261 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 10/08/2020
Word 73.6 kB, 7.9.2022, 1133 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky - druhá výzva 2020

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 02/06/2020
Word 507.6 kB, 7.9.2022, 1212 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh okruhov tém na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Word 493.3 kB, 7.9.2022, 1236 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 03/06/2020
Word 623.2 kB, 7.9.2022, 1103 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020
Word 492.0 kB, 7.9.2022, 969 stiahnutí
Stiahnuť
Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
Word 377.7 kB, 7.9.2022, 984 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2020 10/08/2020
Word 128.3 kB, 7.9.2022, 1261 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 10/08/2020
Word 73.6 kB, 7.9.2022, 1133 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2019

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2019
Word 20.8 kB, 7.9.2022, 1214 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 11/12/2018
Word 85.9 kB, 7.9.2022, 1227 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh okruhov tém na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 11/12/2018
Word 101.4 kB, 7.9.2022, 1773 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 11/12/2018
Word 108.7 kB, 7.9.2022, 1515 stiahnutí
Stiahnuť
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 11/12/2018
Word 98.0 kB, 7.9.2022, 1236 stiahnutí
Stiahnuť
Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 11/12/2018
Word 326.4 kB, 7.9.2022, 1355 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu na rok 2019
Word 19.5 kB, 7.9.2022, 1269 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2018
PDF 468.1 kB, 7.9.2022, 2307 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutie dotácie na rok 2018 08/08/2018
Word 321.8 kB, 7.9.2022, 1968 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 08/08/2018
PDF 686.0 kB, 7.9.2022, 2325 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh okruhov tém na spracovanie projektov v rámci výzvy na rok 2018
PDF 292.0 kB, 7.9.2022, 2249 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 28/02/2018
Word 23.2 kB, 7.9.2022, 1789 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí 28/02/2018
Word 21.6 kB, 7.9.2022, 1999 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na rok 2018
PDF 359.2 kB, 7.9.2022, 1994 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2017

Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017
PDF 463.4 kB, 7.9.2022, 2916 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh tém na spracovanie projektov v rámci výzvy 2017
PDF 353.9 kB, 7.9.2022, 3176 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na rok 2017
PDF 251.2 kB, 7.9.2022, 2464 stiahnutí
Stiahnuť
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017
PDF 293.2 kB, 7.9.2022, 2829 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutie dotácie na rok 2017
Word 405.8 kB, 7.9.2022, 2207 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 19/042017
PDF 573.3 kB, 7.9.2022, 2163 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadost 19/04/2017
PDF 599.3 kB, 7.9.2022, 2559 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2016

Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016
PDF 458.6 kB, 7.9.2022, 3389 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na rok 2016
PDF 253.3 kB, 7.9.2022, 2702 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutie dotácie na rok 2016
Word 86.7 kB, 7.9.2022, 2907 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí
PDF 272.7 kB, 7.9.2022, 1429 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí (pdf, 225kB)
PDF 262.1 kB, 7.9.2022, 2556 stiahnutí
Stiahnuť
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016
PDF 296.9 kB, 7.9.2022, 3846 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh tém na spracovanie projektov v rámci výzvy 2016
PDF 327.0 kB, 7.9.2022, 3469 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2015

Návrh tém na výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu v roku 2015
PDF 214.9 kB, 7.9.2022, 1688 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov
PDF 252.2 kB, 7.9.2022, 2190 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí
PDF 269.1 kB, 7.9.2022, 2305 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí
PDF 230.4 kB, 7.9.2022, 1532 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadosti o dotáciu v roku 2015
PDF 454.6 kB, 7.9.2022, 2145 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie
RTF 273.8 kB, 7.9.2022, 1984 stiahnutí
Stiahnuť
Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie
PDF 232.5 kB, 7.9.2022, 2056 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2014

Návrh tém na 2. výzvu v roku 2014 (dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR)
PDF 163.0 kB, 7.9.2022, 1497 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadosti o dotáciu
PDF 440.5 kB, 7.9.2022, 1985 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí 2. výzvy v roku 2014
PDF 286.0 kB, 7.9.2022, 1680 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí 1. výzvy v roku 2014
PDF 156.2 kB, 7.9.2022, 1520 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 1. výzvy v roku 2014
PDF 154.7 kB, 7.9.2022, 1598 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh tém na 1. výzvu v roku 2014 (dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR)
PDF 257.1 kB, 7.9.2022, 1535 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov
PDF 211.3 kB, 7.9.2022, 1996 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 2. výzvy v roku 2014
PDF 207.3 kB, 7.9.2022, 1392 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2013

Zoznam neschválených žiadostí 2. kola výzvy v roku 2013
PDF 110.5 kB, 7.9.2022, 1490 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh tém na 2. výzvu v roku 2013 (dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR)
PDF 144.8 kB, 7.9.2022, 1522 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí 2. kola výzvy v roku 2013
PDF 112.4 kB, 7.9.2022, 1572 stiahnutí
Stiahnuť