Kam môžete cestovať iba s občianskym preukazom

  1. Domov
  2. Služby
  3. Ak cestujete do zahraničia
  4. Kam môžete cestovať iba s občianskym preukazom

Kam môžete cestovať iba s občianskym preukazom

Aktualizované 20.06.2022
Publikované 20.06.2022

Slovenskí občania môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár. Pri cestách na územie iných štátov sa vo všeobecnosti vyžaduje predloženie platného cestovného pasu. 

Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.

Cestovné pasy musia byť vo všeobecnosti platné minimálne  6 mesiacov od dátumu predpokladaného ukončenia pobytu v krajine. Niektoré štáty akceptujú aj cestovné doklady s kratšou platnosťou. Informácie o výnimkách týkajúcich sa platnosti cestovného dokladu možno nájsť na stránke danej krajiny. Aktuálne informácie vám poskytne veľvyslanectvo štátu, kam plánujete cestovať.

Na cestovanie v rámci Európskej únie možno využiť občiansky preukaz po dobu jeho platnosti.

Pokiaľ chce slovenský občan pobývať na území druhého členského štátu EÚ po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, musí požiadať resp. prihlásiť sa k prechodnému alebo trvalému pobytu v danom členskom štáte EÚ. V tomto prípade však musí splniť stanovené podmienky členského štátu (napr. finančné zabezpečenie po dobu pobytu, zamestnanie, iná ekonomická činnosť, zdravotné poistenie a pod.).  .

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie majú slovenskí občania rovnaké práva voľného pohybu a pobytu v rámci členských krajín EÚ ako občania ostatných členských štátov EÚ. To znamená, že sa môžu zdržiavať na území druhého členského štátu Európskej únie po dobu 3 mesiace na základe platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade pobytu, ktorý presahuje 15 dní, môže členský štát vyžadovať od občana prihlásenie sa k pobytu. 
 
Zároveň upozorňujeme, že je možné odmietnuť vstup na územie členského štátu z dôvodu ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov.  

Kam môžete cestovať iba s občianskym preukazom

Kam môžete cestovať iba s občianskym preukazom
Kam potrebujete cestovný pas

Back To Top