Národné vízum

Obsah
  Aktualizované 03.04.2024
  Publikované 31.05.2022

  Čo je národné vízum

  Národné vízum je forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Národné vízum zároveň oprávňuje držiteľa zdržiavať sa na území iných členských štátov po dobu max. 90 dní v rámci ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia pri splnení podmienok stanovených Kódexom schengenských hraníc.

  Podmienky udelenia národného víza upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   

  Kto môže požiadať o národné vízum

  Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak

  1. je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike;

  2. je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole  v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne;

  3. je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo

  4. je to v záujme Slovenskej republiky;

   • na základe potvrdenia štatutára príslušného ministerstva;

   • na základe uznesenia vlády SR č. 731 zo dňa 8. 12. 2021 k Stratégii internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030

   • (*) na základe nariadenia vlády SR č. 113/2023 o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín v znení neskorších predpisov (Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipín, Gruzínska, Indie, Indonézie, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Nepálu, Severomacedónskej republiky, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu);;

   • (*) na základe nariadenia vlády SR č. 521/2021 o záujme SR udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín v znení neskorších predpisov;;

   • na základe nariadenia vlády č. 269/2022 o záujme SR udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom

   • (*) na základe nariadenia vlády SR č. 383/2023 Z. z. o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu (občania Arménska,  Azerbajdžanu,  Bosny a Hercegoviny,  Čiernej Hory, Filipín, Gruzínska, Indie, Indonézie, Kazachstanu,  Kirgizska, Moldavska, Nepálu, Severného Macedónska, Srbska, Turkménska, Tadžikistanu, Ukrajiny a Uzbekistanu);

  5. rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, ak neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.  

   

  Upozornenie

  V prípade žiadosti o vízum podľa nariadenia označeného (*) môže o národné vízum požiadať len cudzinec, ktorý je uvedený na zozname vedenom príslušným štátnym orgánom. Viac informácií v nariadení.

   

  Kde môžete požiadať o národné vízum

  Žiadosť o žiadosť o udelenie národného víza môžete podať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

   

  Doklady potrebné k žiadosti

  K žiadosti o udelenie národného víza žiadateľ predkladá (základné doklady):

  • žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive;
  • platný cestovný doklad (platnosť pasu musí byť minimálne 90 dní po odchode zo SR);
  • farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu aktuálnu podobu žiadateľa;
  • doklad potvrdzujúci účel pobytu (napr. písomné oznámenie policajného útvaru o udelení prechodného alebo trvalého pobytu, rozhodnutie o prijatí na štúdium na jazykovej škole v požadovanom rozsahu, iný dokument potvrdzujúci, že vydanie národného víza je potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo je to v záujme Slovenskej republiky);
  • doklad o zdravotnom poistení najmenej po dobu platnosti národného víza

   

  Študent na jazykovej škole okrem základných dokladov k žiadosti predkladá aj doplňujúce doklady:

  • doklad o zabezpečení ubytovania v SR počas štúdia na jazykovej škole (napr. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania, ak je na to oprávnený);
  • doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR (napr. potvrdenie o zostatku na účte vo výške 56 eur/deň pobytu vedenom v banke v SR, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke na meno žiadateľa).

   

  K žiadosti o udelenie národného víza v súvislosti podaním žiadosti o pobyt na oddelení cudzineckej polície na území SR žiadateľ okrem základných dokladov predkladá aj doplňujúce doklady:

  • úplná žiadosť o pobyt, ktorá má byť podaná v SR;
  • doklad o zabezpečení ubytovania v SR najmenej po dobu platnosti národného víza; doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o zabezpečení ubytovania v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
  • doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR najmenej po dobu platnosti národného víza (napr. potvrdenie o zostatku na účte vo výške 56 eur/deň pobytu vedenom v banke v SR, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke na meno žiadateľa); doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
  • doklad o doprave na Slovensko.

   

  Rodinný príslušník azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný k žiadosti o udelenie národného víza predložiť:

  • platný cestovný doklad,
  • doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah
  • doklad o závislosti.  

   

  K žiadosti o udelenie národného víza na základe uznesenia vlády SR č. 731 zo dňa 8. 12. 2021 k Stratégii internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 žiadateľ predkladá:

  • platný cestovný pas;
  • vyplnenú žiadosť o udelenie národného víza;
  • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm;
  • potvrdenie o štúdiu alebo akceptačný list príslušnej vzdelávacej inštitúcie.

   

  K žiadosti o udelenie národného víza na základe nariadenia vlády SR č. 113/2023 o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín v znení neskorších predpisov žiadateľ predkladá:

  • platný cestovný pas;
  • vyplnenú žiadosť o udelenie národného víza;
  • farebnú fotografiu s rozmermi 3x 3,5 cm;;
  • pracovnú zmluvu ktorá musí obsahovať klasifikáciu zamestnania podľa bodu 2, údaje o zamestnancovi a údaje o zamestnávateľovi vrátane jeho IČO;
  • príslušné oprávnenie viesť motorové vozidlo (vodičský preukaz);
  • doklad o zdravotnom poistení na území SR platnom do nadobudnutia účinnosti pracovnej zmluvy.

   

  K žiadosti o udelenie národného víza na základe nariadenia vlády SR č. 521/2021 o záujme SR udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín v znení neskorších predpisov žiadateľ predkladá:

  Žiadosť o udelenie víza za účelom výkonu zamestnania

  • platný cestovný pas;
  • vyplnenú žiadosť o udelenie národného víza;
  • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm;
  • doklad o vzdelaní:
   • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia druhého stupňa na vysokej škole v SR alebo Českej republike, alebo
   • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole alebo vzdelávacom zariadení podľa prílohy 1 nariadenia v študijnom programe, ktorý trvá najmenej tri roky, alebo
   • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole alebo vzdelávacom zariadení v študijnom programe, ktorý trvá najmenej štyri roky, ak ide o  zamestnanie uvedené v prílohe 2 nariadenia;
  • vyplnený prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania alebo platnú pracovnú zmluvu;
  • doklad o zdravotnom poistení na území SR platný do doby nadobudnutia účinnosti pracovnej zmluvy.

   

  Žiadosť o udelenie víza za účelom hľadania si zamestnania

  • platný cestovný pas;
  • vyplnenú žiadosť o udelenie národného víza;
  • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm;
  • doklad o vzdelaní
   • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia druhého stupňa na vysokej škole v SR alebo Českej republike, alebo
   • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole alebo vzdelávacom zariadení podľa prílohy 1 nariadenia v študijnom programe, ktorý trvá najmenej tri roky, alebo
   • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole alebo vzdelávacom zariadení v študijnom programe, ktorý trvá najmenej štyri roky, ak ide o  zamestnanie uvedené v prílohe 2 nariadenia;
  • čestné vyhlásenie o účele pobytu s osvedčeným podpisom žiadateľa,
  • doklad o zdravotnom poistení na území SR na dobu 90 dní.

   

  K žiadosti o udelenie národného víza na základe nariadenia vlády č. 269/2022 o záujme SR udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom žiadateľ predkladá:

  Žiadateľ – relokovaný zamestnanec

  • platný cestovný pas;
  • vyplnenú žiadosť o udelenie národného víza; 
  • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm; 
  • vyplnený prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania alebo platnú pracovnú zmluvu, 
  • doklad o zdravotnom poistení na území SR platný do doby nadobudnutia účinnosti pracovnej zmluvy.

   

  Žiadateľ – rodinný príslušník relokovaného zamestnanca

  • platný cestovný pas; 
  • vyplnenú žiadosť o udelenie národného víza; 
  • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm; 
  • matričný doklad preukazujúci príbuzenský vzťah s relokovaným zamestnancom;
  • doklad o zdravotnom poistení na území SR po dobu platnosti udeleného národného víza. 

   

  K žiadosti o udelenie národného víza na základe nariadenia vlády SR č. 383/2023 o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov žiadateľ predkladá:

  alebo

  • pracovnú zmluvu a kópiu dokladu o vzdelaní potrebného na výkon zamestnania alebo kópia dokladu o odbornej kvalifikácii potrebnej na výkon zamestnania, ak ide o zamestnanie podľa § 1 písm. a) šiesteho bodu až jedenásteho bodu nariadenia.
  • doklad o zdravotnom poistení na území SR platnom do nadobudnutia účinnosti pracovnej zmluvy.

  Zastupiteľský úrad si môže od štátneho príslušníka tretej krajiny v individuálnych prípadoch vyžiadať ďalšie doklady, ak sú predložené doklady nepostačujúce na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza.

   

  Vyššie overenie a preklad dokladov

  Cudzojazyčné doklady o vzdelaní alebo doklady o odbornej kvalifikácii potrebnej na výkon zamestnania musí predkladané k žiadosti o národné vízum byť riadne vyššie overené na použitie v zahraničí a opatrené úradným prekladom do slovenského jazyka.

   

  Odtlačky prstov

  Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti sa podrobiť zosnímaniu odtlačkov prstov. Otlačky prstov neodovzdávajú osoby mladšie ako 12 rokov.

   

  Termín na podanie žiadosti

  Zastupiteľský úrady môže vyžadovať, aby si žiadateľ rezervoval termín pre podanie žiadosti. Bližšie informácie poskytne žiadateľovi príslušný zastupiteľský úrad.

   

  Poplatok

  a) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 14 eur
  b) žiadosť o udelenie národného víza za účelom podania žiadosti o pobyt na cudzineckej polícii v SR 90 eur
  c) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme SR alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v SR, okrem prípadu podľa písm. a) 50 eur
  žiadosť o národné vízum v súvislosti s účelom štúdia na jazykovej škole) bezplatne

   

  V prípade zamietnutia žiadosti o vízum sa žiadateľovi správny poplatok nevracia.

   

  Ako dlho trvá prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum

  Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia.

  Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

   

  Udelenie národného víza

  Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené

  • na 90 dní a  dva vstupy, ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s prevzatím udeleného pobytu alebo podaním žiadosti o pobyt v Slovenskej republike,
  • na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,
  • na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,
  • na nevyhnutný čas, ak ide udelenie národného víza na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo v záujme Slovenskej republiky.

   

  Voči rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o národné vízum nie je možné podať odvolanie, okrem žiadosti o národné vízum podľa §15 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.