1. Domov
  2. Diplomacia
  3. O zahraničnej politike

Zahraničná politika Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pracuje v prospech zvrchovaného, bezpečného, prosperujúceho a demokratického Slovenska. Ochraňuje a presadzuje záujmy štátu a jeho občanov v medzinárodnom prostredí, vychádzajúc z hodnôt, princípov a záujmov SR ako člena EÚ, NATO a OSN. Prispieva k zvyšovaniu stability, bezpečnosti, šíreniu slobody, demokracie, presadzovaniu udržateľného rozvoja a prosperity vo svete. MZVEZ SR koordinuje jednotný výkon zahraničnej politiky SR. Poskytuje profesionálne služby občanom a spolupracuje s partnermi doma a v zahraničí. V súlade s poslaním MZVEZ SR, programovým vyhlásením vlády SR a ďalšími strategickými dokumentmi, môžeme priority zahraničnej politiky rozčleniť do nižšie uvedených prioritných oblastí.

1. Geopolitické postavenie SR

Geopolitické ukotvenie SR nedefinuje len geografia, ale aj spôsob spravovania spoločnosti –  jej hodnoty.

Politický západ dnes stelesňuje primárne EÚ a NATO a tieto dve zoskupenia predstavujú náš základný geopolitický rámec.

Pilierom našej stability, prosperity, bezpečnosti a obrany preto zostáva členstvo SR v EÚ a NATO a silná transatlantická väzba.

Prioritou zahraničnej politiky SR zostáva rozvoj vzťahov predovšetkým s krajinami, s ktorými nás spájajú prieniky priorít, hodnôt a záujmov v Európe a vo svete.

Zahraničná politika začína v našom susedstve, preto tradične dôraz kladieme na naše bezprostredné susedstvo, ako aj región širšieho európskeho susedstva. Vyjadrením hodnotového ukotvenia slovenskej zahraničnej politiky je podpora medzinárodného práva a záujem na rozvoji efektívneho multilateralizmu v centre s OSN.

Presadzujeme ochranu ľudských práv, základných slobôd, princípy demokracie a právneho štátu v širokom spektre bilaterálneho aj multilaterálneho pôsobenia.

2. Európska politika

Európska agenda má v spektre zahranično-politických priorít osobitné miesto, keďže je vo veľkej miere aj domácou agendou v kompetencii sektorových rezortov.

Úloha pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej repubiliky tkvie primárne v koordinácii procesov, v snahe posilniť vlastníctvo európskych tém na jednotlivých ministerstvách a skvalitniť prípravu stanovísk SR v jednotlivých európskych politikách.

Snahou ministerstva je, aby všetky rezorty aktívne pristupovali k európskej agende, dobudovali a posilnili svoje interné štruktúry, viedli intenzívnu komunikáciu s európskymi inštitúciami, partnermi v členských krajinách a dotknutými subjektmi v SR vrátane Národnej rady Slovenskej republiky.

Ministerstvo presadzuje dobudovanie projektov, ktoré sú základom európskej integrácie, osobitne jednotného trhu, hospodárskej a menovej únie a zároveň proaktívnu reakciu EÚ na nové výzvy, akými sú zmena klímy, digitalizácia, automatizácia, migračné tlaky či demografické zmeny.

3. Prezentácia SR a komunikácia zahraničnopolitických záujmov SR

Efektívna prezentácia krajiny a komunikácia s domácou a zahraničnou verejnosťou o cieľoch slovenskej zahraničnej politiky, jej hodnotovom ukotvení a o kultúrno-spoločenskom a hospodárskom potenciáli Slovenska je prierezovou prioritou zahraničnej a európskej politiky.

Nástroje kultúrnej diplomacie a verejnej diplomacie majú potenciál zasiahnuť širšie publikum, než iné nástroje aktívnej zahraničnej politiky. Osobitný potenciál existuje vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Dezinformačné pôsobenie v ostatnom období kladie dodatočné požiadavky aj na potrebu zintenzívnenia strategickej komunikácie s domácou verejnosťou.

4. Prosperita a solidarita

Integrálnou súčasťou zahraničnej politiky je ekonomická diplomacia zameraná na podporu exportu, hľadanie nových investičných príležitostí, spoluprácu v oblasti inovácií, nových technológií a podporu slovenských firiem usilujúcich sa o prienik na medzinárodné trhy.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako koordinátor spolupráce relevantných aktérov ekonomickej diplomacie zavádza do praxe inovatívne nástroje prezentácie potenciálu SR a zefektívňuje nastavenie koordinačných mechanizmov štátnej správy, privátneho sektora a akademickej obce.

Ministerstvo zároveň v dialógu s mimovládnym sektorom podporuje adresné nastavenie nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a v spolupráci s ďalšími rezortmi sleduje dosiahnutie pružnejšej a účinnejšej reakcie Slovenska na krízy vo svete.

Ministerstvo usiluje o navyšovanie finančných zdrojov na aktivity rozvojovej spolupráce v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami. Pri napĺňaní tohto cieľa je ambíciou aj mobilizácia zdrojov zo súkromného sektora a zapájanie sa do spolupráce s významnými donormi a medzinárodnými organizáciami.

5. Služba občanom

Ministerstvo pokračuje v procese zvyšovania štandardov konzulárnej, a v jej rámci vízovej služby, vrátane modernizácie jej nástrojov z hľadiska dostupnosti a užívateľského komfortu.

Konzulárna služba zabezpečuje potrebnú pomoc občanom SR i občanom ďalších členských štátov EÚ pri pobyte v zahraničí formou ochrany ich záujmov, poskytovania informácií či asistencie pri riešení problémových situácií.

Za účelom využitia spoločných spôsobilostí na medzinárodnej pôde ministerstvo aktívne presadzuje výmenu skúseností z budovania národných núdzových a krízových spôsobilostí určených na reakciu na mimoriadne udalosti a krízové stavy.

Zabezpečuje efektívne monitorovanie bezpečnostnej situácie vo svete, identifikuje možné riziká pre občanov SR a vytvára priestor pre včasnú reakciu zložiek krízového manažmentu.

Vo väzbe na rastúcu mobilitu cudzincov usiluje ministerstvo o zlepšovanie geografickej dostupnosti vízových služieb Slovenskej republiky.


Dokumenty k zahraničnej politike

Strategický výhľad zahraničnej a európskej politiky SR

Správa "Strategický výhľad zahraničnej a európskej politiky SR" je prvou foresightovou správou vypracovanou v podmienkach rezortu diplomacie.

Cieľom správy je prispieť k tomu, aby SR viac využívala strategický výhľad pri tvorbe politík a prešla z reaktívneho do proaktívneho spôsobu ich tvorby.

V správe sú zadefinované štyri scenáre budúceho vývoja s rozhodujúcim dopadom na zahraničnú a európsku politiku, siahajúce od havarijného scenára (Svet na okraji priepasti), cez status quo scenár (Nová studená vojna), optimistický scenár (Konsolidácia svetového usporiadania) až po transformačný scenár (Nový globálny konsenzus).

Na základe týchto štyroch scenárov bolo identifikovaných 17 odporúčaní pre vybrané politiky začlenených do piatich prierezových oblastí: Zdroje, Odolnosť, Udržateľnosť, Konsolidácia a Konektivita, ktoré môžu mať v horizonte roka 2035 pre danú oblasť rozhodujúci význam.    

Strategický výhľad zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v slovenskom jazyku
PDF 6.1 MB, 10.11.2022, 873 stiahnutí
Stiahnuť
Strategický výhľad zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v anglickom jazyku
PDF 5.3 MB, 10.11.2022, 598 stiahnutí
Stiahnuť

Zameranie zahraničnej politiky

Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2023
PDF 421.1 kB, 27.3.2023, 525 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2021
PDF 963.1 kB, 27.3.2023, 2076 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020
PDF 998.2 kB, 27.3.2023, 1789 stiahnutí
Stiahnuť
Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2019 a ich zameranie na rok 2020
PDF 980.7 kB, 27.3.2023, 3128 stiahnutí
Stiahnuť
Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019
PDF 1.1 MB, 27.3.2023, 3086 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2017 a jej zameranie na rok 2018
PDF 476.7 kB, 27.3.2023, 3421 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017
PDF 693.8 kB, 27.3.2023, 3540 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2016
PDF 342.5 kB, 27.3.2023, 6262 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2015
PDF 598.3 kB, 27.3.2023, 4659 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014
PDF 304.7 kB, 27.3.2023, 4854 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2013
PDF 368.9 kB, 27.3.2023, 2957 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2012
RTF 200.4 kB, 27.3.2023, 2446 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2011
PDF 184.5 kB, 27.3.2023, 2166 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2010
PDF 404.7 kB, 27.3.2023, 2105 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2009
PDF 379.8 kB, 27.3.2023, 2123 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2008
PDF 7.9 MB, 27.3.2023, 1950 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2007
PDF 480.9 kB, 27.3.2023, 2094 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2006
RTF 423.4 kB, 27.3.2023, 2439 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2005
PDF 518.2 kB, 27.3.2023, 2101 stiahnutí
Stiahnuť
Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2004
PDF 496.2 kB, 27.3.2023, 2312 stiahnutí
Stiahnuť

Správy o plnení úloh zahraničnej politiky - dokumenty z rokov 2002 - 2015

Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2015
PDF 925.1 kB, 27.3.2023, 794 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2014
PDF 491.2 kB, 27.3.2023, 2446 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013
PDF 605.5 kB, 27.3.2023, 820 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2012
PDF 391.2 kB, 27.3.2023, 802 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2011
PDF 297.0 kB, 27.3.2023, 823 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2009
PDF 642.3 kB, 27.3.2023, 823 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2008
PDF 865.8 kB, 27.3.2023, 841 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2007
PDF 1.1 MB, 27.3.2023, 816 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2006
PDF 1.0 MB, 27.3.2023, 531 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2005
PDF 1.4 MB, 27.3.2023, 857 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2002
PDF 198.7 kB, 27.3.2023, 2125 stiahnutí
Stiahnuť

Stratégie ministerstva - archív dokumentov

Strednodobá stratégia zahraničnej politiky SR do roku 2015
PDF 103.3 kB, 27.3.2023, 870 stiahnutí
Stiahnuť
Stratégia MZV SR - Úspešné Slovensko v bezpečnom svete 26/08/2008
PDF 266.6 kB, 27.3.2023, 2548 stiahnutí
Stiahnuť
Aktualizovaná Stratégia MZV SR-strategická pyramída
PDF 101.6 kB, 27.3.2023, 2209 stiahnutí
Stiahnuť
Aktualizovaná Stratégia MZV SR - rozpracovanie do cieľových ukazovateľov
PDF 86.7 kB, 27.3.2023, 1950 stiahnutí
Stiahnuť
Komentár k strednodobej stratégii do roku 2015
PDF 146.0 kB, 27.3.2023, 3380 stiahnutí
Stiahnuť


Zahraničnopolitické analýzy zo sveta

Responsive Image

Milé čitateľky, milí čitatelia,

oddelenie strategických analýz MZVEZ SR realizuje projekt, v rámci ktorého si môžete prečítať zhrnutie vybraných analýz významných svetových think-tankov, prejavov či dôležitých dokumentov, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi trendami a udalosťami vo sfére zahraničnej politiky a zároveň môžu mať dopad aj na jej strategické formovanie.

Názory, ktoré sa v týchto analýzach objavujú, môžu, ale nemusia byť zhodné s prioritami slovenskej zahraničnej politiky. Slúžia v prvom rade ako inšpirácia na zamyslenie, ako zahraničná politika vyzerá dnes a ako môže vyzerať zajtra.

2023

Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (marec - apríl 2023)
PDF 679.7 kB, 5.5.2023, 128 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (január - február 2023)
PDF 715.5 kB, 5.5.2023, 94 stiahnutí
Stiahnuť

2022

Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (november - december 2022)
PDF 659.2 kB, 5.5.2023, 81 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (september - október 2022)
PDF 471.2 kB, 5.5.2023, 672 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (júl - august 2022)
PDF 653.2 kB, 5.5.2023, 972 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (máj - jún 2022)
PDF 682.4 kB, 5.5.2023, 1002 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (apríl 2022)
PDF 461.9 kB, 5.5.2023, 944 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (február - marec 2022)
PDF 375.6 kB, 5.5.2023, 922 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (december 2021 - január 2022)
PDF 275.4 kB, 5.5.2023, 911 stiahnutí
Stiahnuť

2021

Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (november 2021)
PDF 694.1 kB, 5.5.2023, 1075 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (október 2021)
PDF 423.0 kB, 5.5.2023, 1077 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (september 2021)
PDF 663.5 kB, 5.5.2023, 1058 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (júl - august 2021)
PDF 382.1 kB, 5.5.2023, 1006 stiahnutí
Stiahnuť