1. Domov
 2. Ministerstvo
 3. O ministerstve
 4. Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Obsah
  Aktualizované 23.09.2022
  Publikované 13.06.2022

  Ako získať informácie podľa zákon o slobode informácií?

  (Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

  Žiadosti o sprístupnenie informácií (infožiadosti) spadajúce do kompetencie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – vrátane zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí - môžu žiadatelia podávať :
   

  1. emailom na adresu: infozakon@mzv.sk,
  2. prostredníctvom ústredného portálu štátnej správy slovensko.sk – všeobecné podanie adresované Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
  3. telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 - 16.00 na tel. čísle: +421 (02) 5978 5978,
  4. osobne v podateľni ministerstva od 7.30 - 15.30 hod.,
  5. poštou na adresu:


  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Legislatívno-právny odbor 
  Hlboká cesta 2
  833 36 Bratislava 37.

  Čo musí infožiadosť obsahovať?

  Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Každá žiadosť musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, u právnických osôb úplný názov a adresu sídla, čo najpresnejšiu špecifikáciu požadovaných informácií a spôsob doručenia informácií žiadateľovi (listinne, elektronicky emailom, elektronicky prostredníctvom ústredného portálu štátnej správy, osobné prevzatie a pod.).

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za sprístupnenie informácií elektronickou formou alebo telefonicky nevyberá žiadne správne poplatky. Ostatné formy sprístupnenie podliehajú správnym poplatkom podľa Sadzobníka úhrad.

  Formulár žiadosti o poskytnutie informácií
  Word 23.0 kB, 23.9.2022, 2244 stiahnutí
  Stiahnuť

  Aký je postup ministerstva pri vybavovaní infožiadostí?

  Infožiadosti vybavuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania infožiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

  Zo závažných dôvodov stanovených zákonom o slobode informácií môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

  Ak ministerstvo nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

  Ak organizačný útvar ministerstva nevyhovie infožiadosti hoci len sčasti, vydá o tom rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote do 8 dní. Prekážky pre nesprístupnenie informácií sú ustanovené v zákone o slobode informácií.

  Ako je možné podať opravný prostriedok?

  V prípade, ak žiadateľ nesúhlasí s rozhodnutím ministerstva o nesprístupnení informácií, je oprávnený podať proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok, tzv. rozklad.

  Rozklad je potrebné podať v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o infožiadosti. Rozklad sa podáva ministerstvu ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Na konanie o rozklade sa použijú ustanovenia Správneho poriadku, ak zákon o slobode informácií neustanovuje inak.

  V prípade, ak žiadateľ nesúhlasí s rozhodnutím o rozklade, je oprávnený podať všeobecnú správnu žalobu o preskúmanie rozhodnutia súdom. Žalobu je potrebné podať na Krajskom súde v Bratislave v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o rozklade.