Diplomatický archív


Aktualizované 16.06.2022
Publikované 23.05.2022

Diplomatický archív je súčasťou oddelenia archívu a registratúry (OREA) odboru elektronizácie služieb a procesov (ESAP), ktorý je v rámci štruktúry ministerstva začlenený pod sekciu bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií (SBPI).

  • je verejným archívom v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • poskytuje informácie a konzultácie širokej odbornej či laickej verejnosti
  • zabezpečuje odbornú starostlivosť a sprístupňovanie archívnych fondov a zbierok najmä z činnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a jeho predchodcov.

 

Prístup k archívnym dokumentom v Diplomatickom archíve

Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • formou štúdia v bádateľni archívu,
  • vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení archívnych dokumentov,
  • vyhotovovaním kópií archívnych dokumentov
  • informácie o poskytovaných službách archívu je možné získať aj na e-mailovej adrese dipl.archiv@mzv.sk , alebo na telefónnych číslach: +421 2 59782060, 59782065.

Podrobnosti prístupu k archívnym dokumentom upravuje:

pdf
Bádateľský poriadok Diplomatického archívu ministerstva
(pdf; 277.29 KB)
Stiahnuť

 

Štúdium archívnych dokumentov

sa uskutočňuje len na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v archíve alebo zasiela poštou, e-mailom: dipl.archiv@mzv.sk alebo prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva.

Žiadosťou o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je:

rtf
bádateľský list
(docx; 67.94 KB)
Stiahnuť

 

V badateľskom liste žiadateľ vyplní potrebné osobné údaje, t.j. meno, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu, číslo dokladu totožnosti a uvedie tému a účel štúdia. Podpisom bádateľského listu žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s ustanoveniami príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Štúdium archívnych dokumentov umožňuje archív v bádateľni vo svojom sídle počas prevádzkových hodín: od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 15:00, obedňajšia prestávka je od 12:00 do 13:00.

Archív predkladá na štúdium dokumenty zo:

rtf
Zoznamu archívnych fondov a zbierok
(rtf; 281.55 KB)
Stiahnuť

 

Archív môže obmedziť prístup k archívnym dokumentom v prípadoch uvedených v § 13 zákona č. 395/2002 Z. z.

Archívne dokumenty sa bádateľovi predkladajú na počkanie iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Archív poskytne bádateľovi na štúdium za jeden deň iba obmedzené množstvo archívnych dokumentov.

V osobitných prípadoch, daných platnými právnymi normami, je prístup k archívnym dokumentom obmedzený.

Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné.

Bádateľom sú k dispozícii príručná knižnica, archívne pomôcky, databázy k archívnym fondom a zbierkam a pripojenie k sieti Internet. Bádatelia tiež môžu požiadať zamestnancov archívu o odbornú konzultáciu.

 

Vyhotovovanie odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov

Archív vyhľadáva na základe:

rtf
Žiadosti o poskytnutie informácie z archívnych dokumentov
(docx; 68.59 KB)
Stiahnuť

 

Pre žiadateľov dokumenty zo svojich archívnych fondov a zbierok a vyhotovuje z nich odpis, výpis, potvrdenie, neosvedčené (papierové/digitálne) alebo osvedčené kópie. Žiadosti archív vybavuje spravidla v lehote 30 dní v závislosti od náročnosti žiadosti. Neúplné uvedenie údajov môže viesť k predĺženiu lehoty vybavovania.
Vyplnenú žiadosť žiadateľ zasiela poštou, e-mailom: dipl.archiv@mzv.sk alebo prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva.

Vyhotovovanie odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov je bezplatné.

V prípade väčšieho množstva nájdených archívnych dokumentov bude žiadateľ pozvaný preštudovať ich osobne v bádateľni archívu a vybrať z nich tie dokumenty, z ktorých bude chcieť vyhotoviť odpis, výpis, potvrdenie alebo kópiu.