Oslobodenie od poplatku za vízum

Publikované 31.05.2022

V súlade s platnými predpismi sú určité kategórie žiadateľov oslobodené od poplatku za vízum. 

Oslobodenie od poplatku za vízum môže vyplývať z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva, bilaterálnej dohody medzi Európskou úniou a domovskou krajinou žiadateľa o zjednodušení vydávania víz alebo z národnej legislatívy Slovenskej republiky.   

 

I. Oslobodenie od poplatku za vízum na základne bilaterálnej dohody s Európskou úniou 

Na základe dohody medzi Európskou úniou a tretím štátom o zjednodušení vydávania víz môžu byť niektoré kategória občanov uvedených krajín oslobodené od poplatku za vízum. Bližšie informácie sú uvedené v texte dohôd.

Albánska republika

Arménska republika

Azerbajdžanská republika

Bieloruská republika

Bosna a Hercegovina

Čiernohorská republika

Gruzínsko

Kapverdská republika

Severné Macedónsko

Moldavská republika

Ruská federácia

Srbská republika

Ukrajina

 

II. Záväzné oslobodenie od poplatku za vízum podľa vízového kódexu pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa 

V súlade s vízovým kódexom sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum, bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa, oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

a) deti mladšie ako šesť rokov;

b) žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí sa zúčastňujú pobytov na účely štúdia alebo vzdelávacích školení;

c) výskumní pracovníci podľa článku 3 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 (*4), ktorí cestujú na účely uskutočňovania vedeckého výskumu alebo účasti na vedeckom seminári alebo vedeckej konferencii;

d) zástupcovia neziskových organizácií do veku 25 rokov vrátane zúčastňujúci sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie.

 

III. Možné oslobodenie od poplatku za vízum podľa vízového kódexu pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa 

V súlade s vízovým kódexom môžu byť od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum, bez ohľadu na štátne občianstvo žiadateľa, oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

a) deti vo veku od šiestich do 18 rokov;

b) držitelia diplomatických a služobných pasov;

c) osoby vo veku do 25 rokov vrátane, zúčastňujúce sa na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych, alebo vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú neziskové organizácie.

Oslobodenie vyššie uvedených kategórií osôb je založené na individuálnom rozhodnutí každého členského štátu a jeho uplatňovanie je výsledkom dohody členských štátov. 

 

IV. Oslobodenie od poplatku za vízum podľa národnej legislatívy 

V súlade so legislatívou Slovenskej republiky sú od poplatku za spracovanie žiadosti o vízum, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

1. rodinní príslušníci občanov Únie; 

2. rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Únie.

Podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincova o zmene a doplnení niektorých zákonov je rodinným príslušníkom občana Únie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je:

a) jeho manžel, 

b) jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela, 

c) jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela, 

d) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza, 

e) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti, 

f) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť, 

g) jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah, 

h) štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.